Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zakup i dostawa artykułów papierniczo-biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji projektu „Kreatywni na co dzień” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

I Zamawiający

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
NIP 858-000-73-12; REGON 000181668
tel: 91 416-25-03; fax: 91 416-25-03 w. 35
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znak sprawy: ZSP2.275.3.2017.MPa

II Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu "Kreatywni na co dzień" RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
30192000 – 1 Wyroby biurowe
30197644 – 2 Papier kserograficzny
30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192125 – 3 Pisaki
24910000 – 6 Kleje
30192113 – 6 Wkłady drukujące

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek (wskazanych w załączniku nr 1), na potrzeby Zamawiającego, do realizacji zadań w ramach realizacji projektu „Kreatywni na co dzień” RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zakupione materiały muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i niewycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż zastosowane w przedmiocie zamówienia określenie w formie wskazania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne co wskazane w przedmiocie zamówienia, których jakość nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu.

W przypadku pozycji 17 oraz 18 z załącznika nr 1 Zamawiający wymaga aby towar będący przedmiotem dostawy był oryginalny, nieregenerowany, fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu (ze znakiem firmowym) wskazującym typ i model urządzenia do którego jest przeznaczony, z ważnym terminem przydatności do użycia oraz dożywotniej gwarancji dla tonerów. Pod pojęciem towaru fabrycznie nowego Zamawiający rozumie towar nieużywany i nieuszkodzony, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, pełnowartościowy, nieregenerowany, nie napełniany powtórnie, nie reprodukowany i nierefabrykowany, do którego produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w 100% nowe, tj. wcześniej nie używane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych artykułów, zapakowany w oryginalne opakowanie fabryczne. Za fabrycznie nowy nie uznaje się tonera, którego pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony lub wymieniono w nim bęben bądź głowicę. Pod pojęciem towaru oryginalnego Zamawiający rozumie towar wyprodukowany przez producenta urządzenia dla którego jest dedykowany i opatrzony jego znakiem towarowym lub towar innego producenta nie będący naśladownictwem lub przeróbką towaru wyprodukowanego przez producenta urządzenia i nie sfałszowany. Towar będący przedmiotem dostawy winien być

wytwarzany w procesie produkcji materiałów eksploatacyjnych zgodnym z normą ISO 9001:2008 lub równoważną i zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną (dotyczy tonerów).

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych, nieregenerowanych towarów równoważnych, które:

a) posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w porównaniu do towarów oryginalnych;
b) są w pełni kompatybilne ze sprzętem, do jakiego są zamówione, w szczególności gwarantują nie gorszą niż towary oryginalne producenta sprzętu jakość wydruku, pojemność, kolorystykę, wydajność (co najmniej równą lub większą) a w przypadku, kiedy towar oryginalny producenta sprzętu posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, towar równoważny musi posiadać analogiczną właściwość. Wskaźniki drukarek muszą prawidłowo współpracować z tonerem na panelach zarządzających. Oferowane towary równoważne muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, tym samym nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu ani zaniżać jakości wydruku (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy – jeśli sprzęt posiada takie możliwości);
c) nie powodują uszkodzenia sprzętu, do którego są dedykowane, a ich zastosowanie nie powoduje utraty gwarancji na w/w sprzęt;
d) są fabrycznie nowe

IV TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino w terminie maksymalnie do dnia 28.02.2017 roku.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

Kryteriami wyboru oferty będą:
1) cena oferty brutto – 90%
2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10%

VIII OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań:

1) Cena oferty brutto – 90 %

Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:
P – łączna ocena oferty:

P = najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100 pkt x 90%

2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10%
Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w określonym terminie; stosownie do dnia dostawy, Zamawiający przydzieli punkty, wg poniższego rozgraniczenia:

Lp. Termin dostawy przedmiotu zamówienia Liczba przyznanych punktów: maksymalnie – 10, co stanowi 10% ogólnej oceny
1. 20 lutego – 21 lutego 10 pkt
2. 22 lutego – 24 lutego 5 pkt
3. 27 lutego – 28 lutego 0 pkt

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert wynosi 100.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy osobno na realizację przedmiotu zamówienia oraz podpisania aneksu do umowy na realizację danych usług z wybranym Wykonawcą, dotyczącego wzrostu lub zmniejszenia wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

IX INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieszczona na stronie internetowej Bazy konkurencyjności funduszy europejskich.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego).

X WARUNKI ZMIANY UMOWY

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 „Kreatywni na co dzień”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania zapytania ofertowego, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,
- w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy nie ulegnie zmianie.
- Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec proporcjonalnemu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników. Warunkiem zmiany umowy w tym zakresie jest mniejsza od zakładanej liczba uczestników.

XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,
b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,
c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Na opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino

Oferta na: Zakup i dostawę artykułów papierniczo-biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji projektu "Kreatywni na co dzień" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Nie otwierać przed: 13.02.2017 r.

2. Oferta winna być przygotowana wyłącznie na druku załączonego formularza ofertowego wraz z załącznikami, podpisana i opieczętowana.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Termin: oferty należy składać osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej najpóźniej do 13 lutego 2017 r. do godziny 15.00
5. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub
w ofercie są inne błędy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków, informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieuwzględnieniem oferty w części dotkniętej wadą lub też odrzuceniem oferty jeżeli taki skutek powoduje wada oferty. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia braków dokumentów, oświadczeń jeżeli mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o zawarciu umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym;
5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

XIII INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.

XIV OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Marcin Para, email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-02-08 19:17:38 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2017-02-17 13:06:39 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl