Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zsp2gryfino.eu

Ogłoszenie nr 6987 - 2017 z dnia 12.01.2017 r.

Gryfino: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, fizyki, chemii, biologii, przedsiębiorczości oraz w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu „Kreatywni na co dzień”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt "Kreatywni na co dzień" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione oraz wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienia, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postepowania nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postepowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeśli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
-

Postepowanie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: -

Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (91) 4162503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: www.zsp2gryfino.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy): nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
adres strony: www.bip.zsp2gryfino.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziały w postępowaniu należy przesłać elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w formie pisemnej
Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.zsp2gryfino.eu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, fizyki, chemii, biologii, przedsiębiorczości oraz w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Kreatywni na co dzień”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Numer referencyjny: ZSP2.275.1.2017.MPa
Przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielne jest na części: tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych. Zamówienie składa się z 9 części:
Część nr 1: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z matematyki – ogółem 360 h ( w tym zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - 180 h i koła zainteresowań i warsztaty – 180 h); Część nr 2: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego - ogółem 300 h (w tym zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - 180 h i koła zainteresowań i warsztaty - 120 h); Część nr 3: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego - ogółem 300 h (w tym zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - 180 h i koła zainteresowań i warsztaty - 120 h); Część nr 4: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z geografii - ogółem 60 h; Część nr 5: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z fizyki - ogółem 60 h; Część nr 6: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z chemii - ogółem 60 h; Część nr 7: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z biologii - ogółem 60 h; Część nr 8: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości - ogółem 90 h; Część nr 9: Zakup usług szkoleniowych na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego - ogółem 276 h (w tym: indywidualne doradztwo zawodowe - 240 h i grupowe doradztwo zawodowe - 36 h)
II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe Kody CPV: 80200000-6, 80212000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeśli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 148 770,00
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Nie dotyczy
Okres w dniach: -

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualne na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną 100 000,00 złotych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku - inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy
w wysokości 300 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za zamknięty rok obrotowy w wysokości 300 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej - za cały okres działalności (np. bilans).
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe na rachunku bankowym
w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych na czas realizacji całości zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum jedną usługę, której przedmiotem były zajęcia edukacyjne oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe realizowane w ramach jednej usługi dla minimum 30 uczniów szkół prowadzących kształcenie ponadgimnazjalne. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedłoży wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego określony w rozdz. III ust. 2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

III.2) Czy przewiduje się wniesienie wadium: nie

III.3) Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.4.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
III.4.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm.).

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.
3) Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
4) Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

1) Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:
a) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
aa) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych
i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych;
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

4. Inne dokumenty:
1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne stanowiące
załącznik nr 6 do SIWZ.
4) Wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 a – 7 i do SIWZ
5) Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowiące załącznik nr
9 do SIWZ.

III.6.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.6.1.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.7.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.7.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Nie dotyczy

III.8) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.9) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.5) ALBO W PKT III.8)
1. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. III.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.5.
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
7. Oświadczenie winno być złożone na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
8. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ i załączniki, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofert zasadniczej: nie

IV.1.5) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Nie dotyczy
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców: -
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: -
Maksymalna liczna wykonawców: -
Kryteria selekcji wykonawców: -
IV.1.6) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
Umowa ramowa będzie zawarta: nie
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacje potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.7) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia
: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: tak/nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena, doświadczenie
IV.2.2) Kryteria:
1) CENA OFERTY BRUTTO - 50%
Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części zamówienia przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

C = najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100 pkt x 50%

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 50 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg. powyższego wzoru.

2) DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 50%

1. Wykonawca winien wykazać liczbę godzin zajęć przeprowadzonych przez osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, z obszarów o tematyce odpowiadającej tematyce usług stanowiących przedmiot zamówienia odpowiednio dla danej Części, na którą składana jest oferta.
2. Wykonawca winien wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które przeprowadziły zajęcia w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zamówienia.
Stosownie do przedmiotu każdej części zamówienia przeprowadzonych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wykazanych w załącznikach nr 7a - 7i do SIWZ - zrealizowanych w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca w celu wskazania osób, do realizacji zamówienia zobowiązany jest wypełnić załącznikach nr 7a - 7i dla każdej części zamówienia.

Ocena kryterium doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie dokonywana wg następujących zasad:

Lp. Liczba przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku przez każdą z osób wyznaczonych przez Wykonawcę liczby godzin zajęć w obszarach tematycznych objętych zamówieniem w danej części przeprowadzonych z grupą zgodną z grupą docelową projektu Liczba przyznanych punktów:
1. Wykładowca, który przeprowadził od 1 – 200 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę 1
2. Wykładowca, który przeprowadził od 201 – 400 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę 3
3. Wykładowca, który przeprowadził powyżej 400 godzin zajęć* w zakresie tematyki odpowiadającej tematyce obszarów dla części postępowania, w której Wykonawca składa ofertę 5
*Wykonawca wykazuje przeprowadzenie przez wskazane osoby liczbę godzin zajęć odpowiednio do tematyki części, na którą składa ofertę

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp: nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszenie, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Nie dotyczy
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: -

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Nie dotyczy
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Nie dotyczy
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: -

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie
jeśli tak:
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: -
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: -
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: -
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: -
Licytacja wieloetapowa: tak/nie
jeśli tak
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etatu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: -
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: -

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: -
Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak/nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzory umów stanowią załączniki nr 10a – 10i do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
- Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.03.00-32-K017/16-00 „Kreatywni na co dzień”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,
- w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy nie ulegnie zmianie.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsp2gryfino.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
IV.6.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert:

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30

IV.6.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
dotyczy
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

IV.6.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Modyfikacja SIWZ z dnia 19.01.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1. W części XVI SIWZ Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wzory umów stanowią załączniki nr 10a – 10i do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w przypadku wszystkich części zamówienia), w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy dotyczące terminów realizacji oraz wartości umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym oraz umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.03.00-32-K017/16-00 „Kreatywni na co dzień”, które wprowadzi Instytucja Zarządzająca (IP), niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy,
2) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy,
3) w przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 nie ulegnie zmianie.
4) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki
Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2017-01-12 15:19:04 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2017-01-19 18:15:10 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2017-02-02 12:25:39 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2017-02-08 15:44:04 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl