Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie ul. Łużycka 91

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. uczniowskich w pełnym etacie (40 godzin tygodniowo)

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
Stanowisko: samodzielny referent ds. uczniowskich
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie:
  1. Wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenia wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku : wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe administracyjne.
  2. Znajomość i obsługa programu: System Informacji Oświatowej - SIO
  3. Znajomość przepisów dotyczących Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 .) oraz wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 z póź.zm.)
  4. Znajomość programów komputerowych stosowanych w jednostce, tj. oprogramowania firmy VULCAN.
  5. Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu.
  6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  7. Posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność.
  8. Rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

   Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe lub staż zawodowy w jednostkach oświaty.

 4. Zakres zadań:
  1. Prowadzenie pełnej dokumentacji uczniów wspólnie z wychowawcami klas.
  2. Obsługa rekrutacji uczniów do szkoły.
  3. Udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji do przyjęcia uczniów do klas pierwszych (wyniki rekrutacji).
  4. Kierowanie ucznia na badanie profilaktyczne do uprawnionych lekarzy.
  5. Prowadzenie dokumentacji uczniów oraz ksiąg ewidencyjnych uczniów – między innymi wpisywanie danych osobowych do ksiąg, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, archiwizacja dokumentacji.
  6. Prowadzenie księgi absolwentów i zbieranie podpisów.
  7. Sporządzanie ksiąg arkuszy ocen absolwentów i uczniów, którzy odeszli z placówki.
  8. Prowadzenie archiwum szkolnego z dokumentami uczniów, arkuszy ocen, świadectw ukończenia szkoły i pieczątek szkolnych.
  9. Wydawanie legitymacji uczniowskich i zaświadczeń o odbywaniu nauki w szkole.
  10. Wydawanie zaświadczeń określających przebieg nauczania.
  11. Rozliczanie uczniów opuszczających szkołę (karty obiegowe).
  12. Wydawanie dokumentów uczniom opuszczającym szkołę.
  13. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją kursów: prowadzenie rejestru osobowego uczniów przebywających na kursie ODZ, poświadczanie pobytu na kursach ODZ, kierowanie uczniów na turnusy dokształcające wg. ustalonego harmonogramu, sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na turnusy dokształcające.
  14. Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen.
  15. Sporządzanie decyzji o zwolnieniu z zajęć WF uczniów.
  16. Wydawanie zaświadczeń dla celów Wojskowej Komendy Kwalifikacyjnej.
  17. Prowadzenie korespondencji szkoły w sprawach uczniowskich.
  18. Wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
  19. Przygotowywanie dokumentacji nauczania na dany rok szkolny.
  20. Obsługa elektroniczna egzaminów maturalnych, wykonywanie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem egzaminów maturalnych.
  21. Przygotowanie pełnej dokumentacji do ustnych egzaminów maturalnych.
  22. Prowadzenie rejestru wydanych świadectw ukończenia szkoły.
  23. Prowadzenie rejestru wydanych świadectw dojrzałości.
  24. Prowadzenie rejestru duplikatów wydanych świadectw.
  25. Sporządzanie sprawozdań dla organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  26. Praca w systemie informacji oświatowej oraz obsługa programu VULCAN Sekretariat.
  27. Wprowadzanie danych dotyczących uczniów do Systemu Informacji Oświatowej
  28. Ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania (legitymacji szkolnych).
  29. Redagowanie pism.
  30. Obsługa sekretariatu.
  31. Zamawianie druków i świadectw szkolnych.
  32. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 3%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. CV
  2. List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - oświadczenie o danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. uczniowskich.
  4. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucjom państwowym i samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karno-skarbowe.
  5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.
  6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  7. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  9. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ... (nazwa jednostki) proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ... (nazwa jednostki) przez okres najbliższych 9 miesięcy.
   Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 8 do 9 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
   • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ... (nazwa jednostki) przez okres najbliższych 9 miesięcy.
   • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

    *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

    Uwaga: Kopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem kandydat.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów
  1. Dokumenty należy składać do dnia 11 czerwca 2021 roku do godz. 15.30 w sekretariacie dyrektora gab. 18 I p Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91 lub na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91.
  2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na stanowisko - Samodzielny referent ds. uczniowskich". List motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
  3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.
  4. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości oraz na stronie BIP Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie bip.zspgryfino.eu
  5. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Złożone dokumenty zostaną odesłane na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSP w Gryfinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 416 25 03 wew. 38.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie Maciej Puzik

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, tel. 914162503, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2021-05-31 18:02:05 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2021-06-15 17:35:34 Marcin Para
Artykuł został zmieniony.

Dodane załączniki

2021-06-29 09:22:30 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2021-06-29 09:22:39 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl