Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W ZESPÓLE SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
ul. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko głównego księgowego
W ZESPÓLE SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
ul. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego  została wybrana Pani Małgorzata Szymocha.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Szymocha wykazała się wiedzą z zakresu prawa oświatowego, rachunkowości, finansów publicznych oraz doświadczeniem zawodowym, pozwoliło to Komisji Rekrutacyjnej wysoko ocenić jej umiejętności i przyjąć jej kandydaturę na stanowisko pracy głównego księgowego.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

WYMAGANIA:
I. Wykształcenie:
1. Wyższe magisterskie.

II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu.
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Internet, bankowość elektroniczna).

III. Wymagania dodatkowe:
1. Posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości.
2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, zamówień publicznych,
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdawczości budżetowej,
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Otwartość na nowatorskie rozwiązania.
5. Dokładność, obowiązkowość.
6. Rzetelność, samodzielność, operatywność, komunikatywność.

IV. Zakres zadań:
1. Kierowanie pracą podległych pracowników, określanie ich zadań i odpowiedzialności oraz we współdziałaniu z kierownikiem zespołu ds. administracyjo-ekonomicznych stwarzanie im warunków pracy oraz zapewniane warunków bhp.
2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, co polega zwłaszcza
na:
a) zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji i ochronę mienia,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, sporządzanie kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności, prawidłowości i terminowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy,
c) należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów kasowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
d) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
3. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji finansowo-księgowej.
4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi
zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu z przestrzeganiem zasad dyscypliny finansów publicznych,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
e) przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ustalenia i opłacania podatków , składek ZUS i świadczeń o podobnym charakterze, stosowania właściwych cen sprzedaży, wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z planem kont.
5. Analizowanie wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły.
6. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,
b) wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
c) następczej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.
7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad rozliczeń finansowych.
8. Rozliczanie inwentaryzacji okresowych oraz szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
9. Ustalanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątku oraz zapoznawanie ich z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.
10.Comiesięczne przeprowadzanie kontroli kasy.

V. Wymagane dokumenty:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy.
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 14, poz. 114 ze zm.).
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno-skarbowe.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.
7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
8. Kopia dyplomu studiów wyższych.
9. Kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy.
10. Kopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uwaga: Kopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem kandydat.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. w sekretariacie nr 18 I p Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 lub na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na stanowisko - Główny Księgowy". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie (www.bip.gryfino.powiat.pl) oraz na stronie BIP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie bip.zsp2.gryfino.eu

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Złożone dokumenty zostaną odesłane na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez dyrektora ZSP nr 2 w Gryfinie w terminie do dnia 28.02.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 416 25 03 wew. 36.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie mgr Joanna Mendrygał-Para

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2018-02-09 13:27:58 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2018-02-28 08:51:02 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2018-02-28 08:55:47 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl