Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją projektu "Kreatywni na co dzień”, nr umowy RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko
KSIĘGOWA


Jednostka zatrudniająca/ adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
Stanowisko: KSIĘGOWA
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Okres zatrudnienia: od daty rozstrzygnięcia konkursu do 31 lipca 2018 r.

Opis stanowiska:
Księgowa w projekcie "Kreatywni na co dzień", nr umowy RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

I. Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe.
3. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
4. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletni staż w księgowości, bądź wykształcenie średnie, średnie policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej sześcioletni staż w księgowości.
5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
6. Znajomość tematyki funduszy zewnętrznych i obowiązujących programów operacyjnych, w tym zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
7. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość komputera (Word, Exel, Internet).
2. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych.
3. Znajomość zasad finansowania projektów EFS, w tym RPO WZ 2014-2020.
4. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

III. Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie rachunkowości projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przygotowanie dokumentów finansowych do sporządzenia wniosków o płatność (zebranie, potwierdzanie poprawności sporządzenia dokumentów księgowych).
3. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową.
4. Przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej.
5. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością księgową projektu.
6. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
7. Sporządzanie sprawozdania finansowego na rzecz podmiotu nadrzędnego.
8. Wykonywanie innych czynności w zakresie księgowania projektu.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Curriculum vitae.
2. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.
3. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys zawodowy i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03. 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)."

V. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, gabinet 18 (I piętro), w godz. 8:00 do 15:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Księgowa

Do dnia 25.01.2017 r. do godz.15.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZSP nr 2 w Gryfinie (www.bip.zsp2gryfino.eu). 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

VII. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr tel. 91 416-25-03.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko księgowej projektu „Kreatywni na co dzień” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

1. Komisja w składzie:
1) Maciej Puzik - przewodniczący komisji
2) Tomasz Szachnowski - członek komisji
3) Barbara Szymańska - członek komisji

2. Po dokonaniu oceny złożonych ofert wybrano Panią Brygidę Ciesiul według spełniania przez nią kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

3. Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania formalne Komisja Konkursowa stwierdziła, że Pani Brygida Ciesiul posiada znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym w pracy na stanowisku księgowej oraz wykazała się największymi kwalifikacjami, predyspozycjami osobowościowymi i umiejętnościami komunikacyjnymi, które powinny zagwarantować prawidłowe wypełnianie zadań.

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-01-19 18:19:47 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2017-01-30 09:24:29 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl