Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją projektu "Kreatywni na co dzień”, nr umowy RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza nabór na stanowisko
KOORDYNATOR PROJEKTU

Jednostka zatrudniająca/ adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
Stanowisko: Koordynator projektu
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Wymiar zatrudnienia: 40 godz. miesięcznie
Okres zatrudnienia: od daty rozstrzygnięcia konkursu do 31 lipca 2018 r.

Opis stanowiska:

Koordynator projektu "Kreatywni na co dzień", nr umowy RPZP.08.03.00-32-K017/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za całościowe zarządzanie projektem, koordynację wszystkich działań podejmowanych w ramach jego realizacji, kontrolę poprawności ich wykonania i rozliczenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Szczecinie.

I. Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe.
3. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
4. Wykształcenie wyższe.
5. Staż pracy na stanowisku / wykonywaniu zadań Koordynatora min. 4 lata.
6. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE minimum 2 lata.
7. Rozeznanie w tematyce funduszy zewnętrznych i obowiązujących programów operacyjnych, w tym zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
8. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy MS Office, obsługa poczty elektronicznej, Internet.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość tematyki dot. realizacji projektów współfinansowanych przez UE
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
2. Znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
4. Znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
5. Znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
6. Znajomość aktualnych Wytycznych programowych w zakresie kontroli realizacji RPO WZ 2014-2020.
7. Znajomość aktualnych Wytycznych programowych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014-2020.
8. Znajomość aktualnych Wytycznych programowych w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach RPO WZ 2014-2020.
9. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego.

III. Zakres obowiązków:

1. Koordynacja i nadzorowanie pracy zespołu projektowego.
2. Bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą.
3. Planowanie i weryfikacja realizacji działań merytorycznych.
4. Nadzorowanie prawidłowości rozliczeń finansowych i kontrola wykonania budżetu.
5. Nadzór nad utrzymaniem płynności finansowej w projekcie.
6. Nadzór nad wykonaniem wskaźników produktu i rezultatu.
7. Przygotowywanie wniosków o płatność we współpracy ze specjalistą ds. organizacyjnych.
8. Opracowanie regulaminów projektu i instrukcji ochrony danych osobowych zgodnych z wytycznymi realizacji projektów dofinansowanych z EFS.
9. Udział w Komisji Rekrutacyjnej.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej (merytorycznej dot. realizacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych z EFS).
11. Kontrola merytorycznej i finansowej dokumentacji projektowej.
12. Podejmowanie kluczowych decyzji podczas realizacji projektu i ewentualnych działań naprawczych.
13. Wykonywanie zadań projektowych w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach EFS i RPO WZ 2014-2020.
14. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji umowy o dofinansowanie – zapisanych we wniosku, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia.
15. Wymiar czasu pracy w ramach umowy cywilnoprawnej - 40 godzin miesięcznie

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy (CV).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
3. Kserokopie świadectw pracy/ referencje potwierdzające pożądane doświadczenie
w pracy.
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne
w pracy na stanowisku objętym konkursem.
5. Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys zawodowy i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03. 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)."

V. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, gabinet 18 (I piętro), w godz. 8:00 do 15:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
Nabór na stanowisko: Koordynator projektu "Kreatywni na co dzień"
Do dnia 9.01.207 r. do godz.15.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZSP nr 2 w Gryfinie (www.bip.zsp2gryfino.eu).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

VII. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr tel. 91 416-25-03.


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko koordynatora projektu „Kreatywni na co dzień” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 1. Komisja w składzie:
  1. Maciej Puzik – przewodniczący komisji
  2. Tomasz Szachnowski – członek komisji
  3. Barbara Szymańska – członek komisji
 2. Po dokonaniu oceny złożonych dokumentów wybrano Pana Piotra Sibilskiego według spełniania przez niego kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.
 3. Uzasadnienie wyboru:
  Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającym wymagania formalne Komisja Konkursowa stwierdziła, że Pan Piotr Sibilski posiada znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym w pracy na stanowisku kierownika oraz wykazał się największymi kwalifikacjami, predyspozycjami osobowościowymi i umiejętnościami komunikacyjnymi, które powinny zagwarantować prawidłowe wypełnianie zadań.
Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-01-02 10:14:51 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2017-01-20 08:49:37 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl