Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w związku z realizacją projektu
pt. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłasza nabór na stanowisko
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

Jednostka zatrudniająca/ adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Okres zatrudnienia: 3 miesiące

Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis stanowiska:
Specjalista ds. organizacyjnych projektu pt. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe.
 3. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Znajomość tematyki funduszy unijnych i obowiązujących programów operacyjnych, w tym zwłaszcza Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 6. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy MS Office, obsługa poczty elektronicznej, Internet.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość tematyki dot. realizacji projektów współfinansowanych przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 2. Znajomość aktualnych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Znajomość aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Biegła obsługa generatora wniosków aplikacyjnych oraz generatora wniosków płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego.
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą.

III. Zakres obowiązków:

 1. Kontrola dokumentacji projektu.
 2. Opracowanie harmonogramu i logistyki zajęć.
 3. Opieka nad uczestnikami projektu podczas zajęć.
 4. Opracowywanie baz danych oraz wypełnianie formularza PEFS.
 5. Przygotowanie umów z wykonawcami zamówień publicznych.
 6. Przygotowanie dokumentacji zajęć.
 7. Przygotowywanie i dostarczanie zaświadczeń po ukończeniu szkoleń.
 8. Opracowanie regulaminu projektu i instrukcji ochrony danych osób.
 9. Promocja projektu.
 10. Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych działań.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika projektu.
 12. Organizacja biura projektu.
 13. Udział w komisji rekrutacyjnej.
 14. Gromadzenie i weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych.
 15. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
 16. Sporządzanie listy uczestników projektu.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Kserokopie świadectw pracy/ referencje potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy.
 6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.
 7. Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03. 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

V. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, gabinet 18 (I piętro), w godz. 8:00 do 15:00.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych projektu pt. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość”
do dnia 23 maja 2014 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZSP nr 2 w Gryfinie (www.zsp2.gryfino.biz).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

VII. Dodatkowych informacji udziela:
Pan Maciej Puzik, Wicedyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,  nr tel. 91 416-25-03


 PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat, w tym 1 aplikacja spełniająca wymogi formalne.

2. Komisja w składzie:
1) Maciej Puzik - przewodniczący komisji
2) Marcin Para - członek komisji
3) Barbara Szymańska - członek komisji

3. Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano 1 kandydata - Panią Annę Krzyształowską według spełniania przez nią kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

4. Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne Komisja Konkursowa stwierdziła, że Pani Anna Krzyształowska posiada znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym w pracy na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych oraz wykazała się największymi predyspozycjami osobowościowymi i umiejętnościami komunikacyjnymi, które powinny zagwarantować prawidłowe wypełnianie zadań.

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2014-05-12 21:49:39 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2014-05-26 18:31:22 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl