Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ul. Łużycka 91

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie:
  1. Wyższe magisterskie.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu. działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel, Internet, bankowość elektroniczna).
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości.
  2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdawczości budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Otwartość na nowatorskie rozwiązania.
  5. Dokładność, obowiązkowość.
  6. Rzetelność, samodzielność, operatywność, komunikatywność.
 4. Zakres zadań:
  1. Kierowanie pracą podległych pracowników, określanie ich zadań i odpowiedzialności oraz we współdziałaniu z kierownikiem gospodarczym – stwarzanie im warunków pracy oraz zapewniane warunków bhp.
  2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, co polega zwłaszcza na:
   1. zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji i ochronę mienia,
   2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, sporządzanie kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zapewnienia ich rzetelności, prawidłowości i terminowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy,
   3. należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów kasowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
   4. nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
  3. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji finansowo-księgowej.
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
   1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu z przestrzeganiem zasad dyscypliny finansów publicznych,
   2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
   3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
   4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
   5. przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ustalenia i opłacania podatków , składek ZUS i świadczeń o podobnym charakterze, stosowania właściwych cen sprzedaży, wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z planem kont.
  5. Analizowanie wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły.
  6. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
   1. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,
   2. wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
   3. następczej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.
  7. Opracowane projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, zasad rozliczeń finansowych.
  8. Rozliczanie inwentaryzacji okresowych oraz szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej.
  9. Ustalanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątku oraz zapoznawanie ich z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.
  10. Comiesięczne przeprowadzanie kontroli kasy.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
  4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 14, poz. 114 ze zm.).
  5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karno-skarbowe.
  6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie.
  7. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
  8. Kopia dyplomu studiów wyższych.
  9. Kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy.
  10. Kopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uwaga: Kopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem kandydat.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać do dnia 9 grudnia 2013 r. w sekretariacie nr 18 I p Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 lub na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Nabór na stanowisko - Główny Księgowy". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie (www.bip.gryfino.powiat.pl) oraz na stronie BIP Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie bip.zsp2.gryfino.biz

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Złożone dokumenty zostaną odesłane na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez dyrektora ZSP nr 2 w Gryfinie w terminie do dnia 11.12.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 416 25 03 wew. 36.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie mgr Joanna Mendrygał


PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ POWOŁANEJ ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE NR 57 Z DNIA 4 LISTOPADA 2013 r. DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Joanna Mendrygał - przewodniczący
  2. Maciej Puzik - członek
  3. Barbara Szymańska - członek
  4. Magdalena Wiśniewska - członek
  przeprowadziła w dniu 10.12.2013 r. wstępną selekcję kandydatów - analizę dokumentów aplikacyjnych w ramach postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko: głównego księgowego
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zapoznał obecnych z porządkiem posiedzenia.
 3. Dokonano otwarcia kopert z ofertami kandydatów na stanowisko głównego księgowego
 4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne - ocenę wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze - na podstawie karty weryfikacyjnej kandydata. W wyniku postępowania weryfikacyjnego Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do dalszej części konkursu na głównego księgowego następujących kandydatów:
  1. Katarzyna Misiewicz-Staszak
 5. Nie zakwalifikowano następujących kandydatów: -
 6. Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że o terminie dalszego etapu naboru - selekcji końcowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Jednocześnie ustaliła następujący termin przeprowadzenia selekcji końcowej kandydatów: 13.12.2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 I piętro, pok. 18 o godz. 12.00

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
ul. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO

ogłasza

LISTĘ KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 28.11.2013 r.
na stanowisko głównego księgowego

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Katarzyna Misiewicz-Staszak Radziszewo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2,
ul. ŁUŻYCKA 91, 74-100 GRYFINO

informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Katarzyna Misiewicz-Staszak zamieszkała w Radziszewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającym wymagania formalne komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Katarzyna Misiewicz-Staszak posiada znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym w pracy na stanowisku głównego księgowego oraz wykazała sie predyspozycjami osobowościowymi i umiejętnościami komunikacyjnymi które powinny zagwarantować prawidłowe wypełnianie zadań.

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2013-11-28 14:45:51 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2013-12-11 13:21:33 Marcin Para
Artykuł został zmieniony. 2013-12-16 14:23:42 Marcin Para
bip.gov.pl

Administrator strony: Marcin Para - tel.: +48 788 987 292 - e-mail: biuroprojektuzsp2@wp.pl